Algemene voorwaarden

Dieseldokter 14-12-2018
Algemene Voorwaarden van de dieseldokter, gevestigd te Beverwijk

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de dieseldokter. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Dieseldokter. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden
akkoord gaat. De dieseldokter behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door de dieseldokter erkend.

1.4 De dieseldokter garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering en levertijd

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 De levertijd is afhankelijk van het bestelde product, neem u contact op voor de actuele levertijden.

2.3 In het kader van de regels van de koop op afstand zal de dieseldokter bestellingen tenminste binnen 5 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om
andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt
de consument binnen 5 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling
zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.4 Aan de leveringsplicht van de dieseldokter zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door de dieseldokter geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.

Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder,
inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.6 De dieseldokter kan niet aansprakelijk gehouden worden voor kwijtraken van brievenbuspost. De klant heeft diverse andere opties om het bestelde product te laten aanleveren.

2.7 Mocht er een pakket kwijtraken met een trac&trace code, zal de dieseldokter zorg dragen voor een passende oplossing, dit houd in dat het bestelde product kosteloos nogmaals verzonden zal worden.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.2 Alle prijzen op de site zijn in Euro`s en inclusief 21% BTW.

3.3 Zichttermijn / herroeping plicht De koper kan alleen als er sprake is van een verkeerde levering of fout aan mijn kant het bestelde artikel retourneren binnen 7 dagen

3.4 Wij doen niet aan business to business verkopen en verkopen binnen de EU niet zonder BTW

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij de dieseldokter, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van de dieseldokter.
De dieseldokter houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 De dieseldokter respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 De dieseldokter maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten
1 of 3
en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de
ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan de dieseldokter deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan de dieseldokter. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door de dieseldokter gegrond worden bevonden, zal de dieseldokter naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van de dieseldokter en mitsdien het bedrag der schadevergoeding
steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van de dieseldokter) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Dieseldokter gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van dieseldokter voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 De dieseldokter is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens de dieseldokter in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparenen/of bewerken. C) de
geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of
in strijd met de aanwijzingen van de dieseldokter en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de
ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen
ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt de dieseldokter zich het recht voor de aanbieding
binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden de dieseldokter slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van de dieseldokter gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 De dieseldokter kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen de dieseldokter en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door de dieseldokter op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 De dieseldokter behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van de dieseldokter gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 De dieseldokter is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het
Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van de dieseldokter alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 De dieseldokter behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Dieseldokter gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien de dieseldokter bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts of gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

2 of 3
11. Aansprakelijkheid

11.1 De dieseldokter is niet aansprakelijk voor schade aan artikelen ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.
Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de bijgeleverde gebruiksaanwijzing en/of raadpleeg onze website.

11.2 De dieseldokter is niet aansprakelijk voor schade die zijn veroorzaakt door artikelen/producten die zijn afgenomen door de klant.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door de dieseldokter aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij de dieseldokter zolang de afnemer de vorderingen van de dieseldokter uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige
overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van de dieseldokter wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door de dieseldokter geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige
andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan de dieseldokter of een door de dieseldokter aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin de dieseldokter haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht de dieseldokter zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan de dieseldokter.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen de dieseldokter en koper, welke niet in onderling overleg
kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Helder kennis, tenzij de dieseldokter er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe tips, artikelen of geplaatste beschrijvingen over hoe u een klus kunt uitvoeren! Dan kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.
Aanmelden
© 2017 - 2024 dedieseldokter.nl | sitemap | rss