Bedrijf Dieseldokter versie 2. 07-07-2018

 

PRIVACYVERKLARING


Dieseldokter, gevestigd aan de Han Tromplaan 1 1948BG te Beverwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

De Dieseldokter

Han Tromplaan 1

1948BG Beverwijk

Website:

https://www.dedieseldokter.nl/


Verder informatie is te vinden op onze website onder de contactinformatie.
 

De Dieseldokter heeft een Functionaris Gegevensbescherming, deze is te bereiken via email: info@dedieseldokter.nl
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De dieseldokter verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij, onder andere, verwerken:
 

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

- BTW nummer ( Zakelijke klanten )

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via: info@dedieseldokter.nl dan verwijderen wij deze informatie. Als een bestelling is betaald en verwerkt door ons kunnen wij deze gegevens niet meer verwijderen omdat wij deze wettelijke verplicht zijn te bewaren voor de belastingdienst.
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Dieseldokter verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 

  • Het afhandelen van betalingen
  • Om goederen bij de klant af te leveren
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Klanten te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
    kunnen voeren
  • De mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • De Dieseldokter verwerkt ook persoonsgegevens omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingdienst.
     

Bewaring van persoonsgegevens

De Dieseldokter bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 

Categorie

Reden

Bewaartermijn

Naam
Adres
Woonplaats

Het goed kunnen verzenden van bestellingen en het goed kunnen communiceren met de klant.

Minimaal de wettelijke termijn van 7 jaar.

Emailadres

Het goed kunnen communiceren omtrent vordering en vragen over de bestelling. Trackingen kunnen voorzien door de vervoerder.

Zo lang als nodig is om de klant zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Telefoonnummer

Het goed kunnen communiceren omtrent vordering en vragen over de bestelling. Telefoonnummers zijn niet verplicht om gegeven te worden hier is de klant vrij in. Maar deze dragen bij aan het goed kunnen bezorgen van bestellingen door onze vervoerders.

Zo lang als nodig is om de klant zo goed mogelijk te kunnen helpen.

IBAN, bankgegevens

Het kunnen verwerken van bestellingen en eventueel terugbetaling te kunnen doen aan de klant. Bij de betaaldiensten zoals Paypal, Ideal en dergelijke worden geen directe bankgegevens gebruikt. Deze zijn dan niet bij ons bekend maar bij de eerdergenoemde betalingsinstanties, wel zijn klantnamen bij ons bekent.

Minimaal de wettelijke termijn van 7 jaar.

Cookies en vergelijkbare technieken

Voor het verbeteren van de technische werking en het gebruiksgemak van onze website.

Deze kunnen zelf gewist / verwijdert worden door de gebruiker van de desbetreffende computer.

 IP-adres

IP-adressen worden automatisch opgeslagen bij het bezoeken van alle websites. Deze gegevens zijn nooit gekoppeld aan een naam. 

Deze gegevens zijn niet door ons of de klant te wissen of te veranderen.

Pakbonnen

Pakbonnen worden alleen intern gebruikt om bestellingen klaar te maken voorverzending. Deze en facturen worden niet fysiek verstuurd naar de klant maar via een emailsysteem naar het door de klant opgegeven emailadres. Pakbonnen worden bij ons bewaard op een beveiligde server en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden. Wij bewaren deze om eventuele gemaakte fouten en dergelijke goed en snel op te kunnen lossen. Deze pakbonnen, met adresgegevens, worden in de regel niet langer dan 3 maanden bewaard en worden daarna vernietigd. Dit gebeurt met een papiershredder klasse P-4, deze is geschikt voor vertrouwelijke documenten.

Uitzondering op deze bewaartermijn van pakbonnen zijn na-leveringen. Als wij orders niet volledig kunnen versturen maken wij daar na-leveringen van. Hiervoor kunnen de pakbonnen langer bewaart worden om de klant alsnog de bestelde onderdelen te kunnen versturen. Hiervan stellen wij de klant op de hoogte en deze mag ook zelf aangeven wat hij wenst dat er gebeurt met zijn na-leveringen.

Bewerkersovereenkomsten
 

De Dieseldokter verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals de belastingdienst. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Dieseldokter blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Denk hierbij aan het overdragen van adresgegevens aan de vervoerder.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Dieseldokter gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt uzelf afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen zelf van uw browser verwijderen.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van deze persoonsgegevens door de dieseldokter. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dedieseldokter.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, binnen twee weken, op uw verzoek. De Dieseldokter wil u tevens er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wij kunnen niet alle gegevens van onze klanten verwijderen omdat wij wettelijke verplichtingen hebben ten opzichte van de belastingdienst.
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Dieseldokter neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voorbeelden hiervan zijn onder andere: beveiligde verbinding met onze website en met wachtwoorden beveiligde servers en werkplekken. Als u het idee hebt dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze via info@dedieseldokter.nl

 

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.dedieseldokter.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de dieseldokter.nl site

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de dieseldokter.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De dieseldokter.nl garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De dieseldokter wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de dieseldokter.nl links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. De dieseldokter.nl aanvaard geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de dieseldokter.nl niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

De dieseldokter.nl behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de dieseldokter.nl of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

De dieseldokter.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Disclaimer winkel

Algemene voorwaarden

Dieseldokter 19-04-2014
Algemene Voorwaarden van de dieseldokter, gevestigd te Beverwijk

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de dieseldokter. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Dieseldokter. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden
akkoord gaat. De dieseldokter behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door de dieseldokter erkend.

1.4 De dieseldokter garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering en levertijd

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 De levertijd is afhankelijk van het bestelde product, neem u contact op voor de actuele levertijden.

2.3 In het kader van de regels van de koop op afstand zal de dieseldokter bestellingen tenminste binnen 5 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om
andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt
de consument binnen 5 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling
zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.4 Aan de leveringsplicht van de dieseldokter zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door de dieseldokter geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.

Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder,
inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.6 De dieseldokter kan niet aansprakelijk gehouden worden voor kwijtraken van brievenbuspost. De klant heeft diverse andere opties om het bestelde product te laten aanleveren.

2.7 Mocht er een pakket kwijtraken met een trac&trace code, zal de dieseldokter zorg dragen voor een passende oplossing, dit houd in dat het bestelde product kosteloos nogmaals verzonden zal worden.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.2 Alle prijzen op de site zijn in Euro`s en inclusief 21% BTW.

3.3 Zichttermijn / herroeping plicht De koper kan alleen als er sprake is van een verkeerde levering of fout aan mijn kant het bestelde artikel retourneren binnen 7 dagen

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij de dieseldokter, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van de dieseldokter.
De dieseldokter houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 De dieseldokter respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 De dieseldokter maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten
1 of 3
en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de
ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan de dieseldokter deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan de dieseldokter. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door de dieseldokter gegrond worden bevonden, zal de dieseldokter naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van de dieseldokter en mitsdien het bedrag der schadevergoeding
steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van de dieseldokter) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Dieseldokter gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van dieseldokter voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 De dieseldokter is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens de dieseldokter in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparenen/of bewerken. C) de
geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of
in strijd met de aanwijzingen van de dieseldokter en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de
ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen
ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt de dieseldokter zich het recht voor de aanbieding
binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden de dieseldokter slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van de dieseldokter gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 De dieseldokter kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen de dieseldokter en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door de dieseldokter op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 De dieseldokter behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van de dieseldokter gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 De dieseldokter is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het
Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van de dieseldokter alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 De dieseldokter behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Dieseldokter gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien de dieseldokter bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts of gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

2 of 3
11. Aansprakelijkheid

11.1 De dieseldokter is niet aansprakelijk voor schade aan artikelen ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.
Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de bijgeleverde gebruiksaanwijzing en/of raadpleeg onze website.

11.2 De dieseldokter is niet aansprakelijk voor schade die zijn veroorzaakt door artikelen/producten die zijn afgenomen door de klant.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door de dieseldokter aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij de dieseldokter zolang de afnemer de vorderingen van de dieseldokter uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige
overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van de dieseldokter wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door de dieseldokter geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige
andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan de dieseldokter of een door de dieseldokter aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin de dieseldokter haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht de dieseldokter zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan de dieseldokter.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen de dieseldokter en koper, welke niet in onderling overleg
kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Helder kennis, tenzij de dieseldokter er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe tips, artikelen of geplaatste beschrijvingen over hoe u een klus kunt uitvoeren! Dan kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.
Aanmelden
© 2017 - 2024 dedieseldokter.nl | sitemap | rss